College wil regionaal samenwerken aan duurzame energie

Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad gevraagd de startnotitie Regionale Energiestrategie U16  goed te keuren. In deze notitie staat hoe Nieuwegein samen met vijftien andere gemeenten, vier waterschappen en de provincie Utrecht wil samenwerken aan energiebesparing en het opwekken van duurzame energie. Het college vraagt akkoord te gaan met een werkwijze voor regionale samenwerking en uitgangspunten voor het opstellen van een zogenaamde energiestrategie. 

De startnotitie wordt voor besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad op donderdag 27 juni in de commissievergadering en op donderdag 11 juli in de raadsvergadering. 

Parijs

De aarde warmt op. Mede door menselijk handelen. In 2015 maakte ons land met bijna alle andere landen in de wereld in Parijs afspraken om klimaatverandering te stoppen. De landen willen samen zoveel mogelijk energie besparen en alle kansen benutten om duurzame energie op te wekken. Om dit in Nederland voor elkaar te krijgen, werkt het Rijk samen met allerlei partijen aan een klimaatakkoord. Hierin is ook afgesproken op regionaal niveau een energiestrategie te maken. Zo’n Regionale Energiestrategie wordt door alle dertig regio’s in het land opgesteld op verzoek van de rijksoverheid.

Prioriteit

Energie is hot. De overstap naar duurzame energie is misschien wel de hoogste prioriteit van het kabinet. De regionale strategie moet aangeven hoeveel grootschalige duurzame elektriciteit de regio in 2030 met windenergie en zonne-energie wil opwekken en waar dat mogelijk is. Daarnaast zoeken gemeenten manieren om woningen zonder aardgas te verwarmen. De strategie moet ook aangeven hoe de regio omgaat met schaarse duurzame warmtebronnen. Verder worden energiebesparing en zonne-energie op daken belangrijke onderdelen van de strategie. Vrijblijvend is de energiestrategie overigens niet. Als een regio haar doelstelling niet op tijd haalt, grijpt het Rijk zeer waarschijnlijk in.

Samenwerken

Bij deze ingrijpende en ingewikkelde verandering hebben gemeenten elkaar nodig. Marieke Schouten, wethouder Energietransitie en Duurzaamheid: “Regionaal samenwerken is nodig om alle kansen te benutten die er zijn om de slag te maken naar schone energie. Zo heeft de ene gemeente meer grond beschikbaar dan de ander, of heeft de andere gemeente meer daken beschikbaar voor zonne-energie. Gemeenten kunnen elkaar ook aanvullen als het gaat om kennis. Zo zijn we in Nieuwegein druk bezig met het KWR instituut om de mogelijkheden van waterstoftoepassingen te onderzoeken en zullen we de komende jaren ook onderzoeken of we warmte uit water kunnen gebruiken. Deze verandering naar schone energie is van ons allemaal. Het vraagt om een gezamenlijke zoektocht naar wat wij als samenleving aankunnen. De gemeenten zijn door het Rijk gevraagd om dit zo zorgvuldig mogelijk te begeleiden, stimuleren en ondersteunen. De samenwerking met de vijftien gemeenten stelt ons ook in staat om andere ambities als woningbouw, mobiliteit en  groen  af te wegen.”

Zorgvuldig 

De overstap naar duurzame energie roept ook veel vragen en discussie op. Windmolens en zonnevelden zijn zichtbaar en vragen meer ruimte dan fossiele energie. Opwekken van duurzame energie moet daarom zorgvuldig gebeuren. De regionale energiestrategie moet ervoor zorgen dat duurzame energieopwekking goed binnen de beschikbare ruimte in de regio past. In de startnotitie aan de gemeenteraad staat daarom naast inhoudelijke uitgangspunten over het opwekken van duurzame energie ook dat inwoners een belangrijke rol hebben bij het maken van keuzes. 

Wethouder Schouten benadrukt dat het gesprek met inwoners  over deze energietransitie heel  belangrijk is.  “De overstap naar duurzame energie betekent ook dat er veel vragen zijn: wat kan ik doen? Wat doet de gemeente? Wat doen bedrijven? Wat gaat het kosten? De samenwerking in de regio biedt ook kansen die we willen benutten. De overstap naar duurzame energie levert meer op dan alleen maar CO2-reductie. Er komen nieuwe banen, steden worden schoner en stiller en huizen comfortabeler. Uitgangspunt voor de regionale energiestrategie is dat alle gemeenten in de regio er beter van worden.”

Routekaart Energieneutraal Nieuwegein 2040

Veel gemeenten zijn al bezig en hebben plannen om hun wijken te verduurzamen, zo ook Nieuwegein. De gemeenteraad heeft eerder een ambitie voor de stad vastgesteld, de Routekaart Energieneutraal Nieuwegein 2040. Deze routekaart wordt ingebracht voor de Regionale Energiestrategie. Na het bijeenbrengen van alle plannen uit de zestien gemeenten, wordt in kaart gebracht wat er aanvullend nodig is om te voldoen aan de afspraken uit het landelijk Klimaatakkoord.

Comments

comments

Geef een reactie